ACRIS Legal Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Acris Legal en de aan haar verbonden advocaten en/of medewerkers in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Acris Legal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Iedere wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 2 Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Acris Legal te zijn gegeven en niet aan een bepaalde aan Acris Legal verbonden persoon. Opdrachten worden uitgevoerd door of namens Acris Legal. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van Acris Legal van toepassing.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Acris Legal is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de door Acris Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Acris Legal plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Acris Legal beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,–.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Acris Legal en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 3. Acris Legal is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Acris Legal en de aan haar verbonden advocaten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Acris Legal tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Acris Legal.
 5. Acris Legal is als gevolg van geldende regelgeving verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de betreffende autoriteiten te melden. De opdrachtgever vrijwaart Acris Legal voor aanspraken van derden ten opzichte van Acris Legal dan wel haar medewerkers welke verband houden met een eventueel ten onrechte gedane melding.
 6. Acris Legal is individueel voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd.

Artikel 4 Honorarium en verschotten

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van Acris Legal berekend op basis van een door Acris Legal vastgesteld uurtarief vermeerderd met BTW (indien van toepassing). Acris Legal is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen.
 2. Acris Legal brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reiskosten en kosten voor de inschakeling van derden zoals deurwaarders, koeriersdiensten, vertalers, het kadaster en het handelsregister) bij de opdrachtgever in rekening.
 3. Indien Acris Legal met opdrachtgever een vaste prijs heeft afgesproken en de opdrachtgever besluit de opdracht bij Acris Legal (tussentijds) in te trekken, dan heeft opdrachtgever geen recht op teruggave van (een deel van) de betaalde prijs.

Artikel 5 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium voor verrichte werkzaamheden en eventuele verschotten maandelijks, achteraf, aan de opdrachtgever in rekening gebracht en gedeclareerd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn acht (8) dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is Acris Legal gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg daarvan ontstaat te vergoeden. De opdrachtgever heeft geen recht op opschorting of verrekening.
 3. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente verschuldigd en is Acris Legal gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.

Artikel 6 Voorschot

 1. Alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, kan Acris Legal een voorschot van de opdrachtgever verlangen en kan Acris Legal werkzaamheden opschorten zolang het voorschot niet door opdrachtgever is voldaan.
 2. Acris Legal kan ook tussentijds een (al dan niet aanvullende) voorschotbetaling verlangen voordat de verdere uitvoering van de opdracht wordt voortgezet.
 3. Acris Legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de in artikel 7 lid 1 en 2 bedoelde opschorting van de werkzaamheden.
 4. Indien Acris Legal met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, dan is Acris Legal gerechtigd dit voorschot te verrekenen met een (eind)declaratie.

Artikel 7 Archivering dossier

 1. Het dossier van de opdrachtgever wordt gedurende vijf (5) jaar (digitaal) bewaard, waarna het Acris Legal vrij staat het dossier te vernietigen.

Artikel 8 Overige bepalingen

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Acris Legal is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar is in eerste aanleg bevoegd om van een geschil tussen Acris Legal en haar opdrachtgever kennis te nemen.
 2. Op alle tussen Acris Legal als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de Kantoorklachtenregeling van Acris Legal van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling is te raadplegen via: https://www.acrislegal.nl/kantoorklachtenregeling
 3. Acris Legal beschikt niet over een derdengeldrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.
 4. Indien Acris Legal (tijdelijk) niet in staat is om werkzaamheden te verrichten, zal door de heer L.T. van Eijck van Heslinga worden waargenomen.